در ایران عهد قاجاریه تا تشکیل دارالفنون داروسازی بوسیله ی عطاران انجام می گرفت و این عطاری ها اکثراً در حوالی سبزه میدان مشغول به کار بودند اما با آغاز کار مدرسه دارالفنون نخستین آزمایشگاه شیمی به شکل امروزی در آن دایر گردید به نحوی که بهزاد قاسمی در این