فرم استخدام معمار

نیروی انسانی متخصص جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی در اقتصاد امروز است. در این راستا استراتژی کسب و کار سازمان های امروزی ضرورتا” بر روی منابع انسانی متمرکز شده است. به همین منظور جهت جذب و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از میان متقاضیان استخدام در شرکت مهندسی و معماری آماج ساز برنامه ای تدوین شده که نیاز به دانش و تخصص های برتر در زمینه های شغلی زیر خواهیم داشت، لطفا با دقت فرم ذیل را تکمیل و برای ما ارسال نمایید: