داروخانه ها فضاهایی درمانی برای تهیه دارو و ملزومات درمانی است. پس بگونه ای باید طراحی شوند که همواره سعی در القای آرامش به مشتریان شود. بعلاوه طراحی تقسیم بندی فضاها نیز بگونه ای باشد که براحتی دسترسی به قسمت های مختلف داروخانه انجام پذیرد. نمونه های مختلفی در قسمت