image
image
کارفرما:
دکتر ابروش (داروخانه مریم)
محل اجرای پروژه:
استان زنجان
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:
در حال بروزرسانی..