image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
کارفرما:
داروخانه دکتر بنی فاطمی
محل اجرای پروژه:
تهران
سال اجرای پروژه:
پاییز ۱۴۰۲
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

این داروخانه در متراژ ۵۰ مترمربع و به سبک مدرن طراحی و اجرا شده است.