image
کارفرما:
داروخانه گیلاوند
محل اجرای پروژه:
استان تهران
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:
این داروخانه در متراژ ۲۰۰ متر اجرا گردیده است.