image
image
image
image
image
کارفرما:
دکتر شمس
محل اجرای پروژه:
شهر همدان
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:
در حال بروزرسانی..