image
image
image
image
image
کارفرما:
داروخانه دکتر ابوالقاضی
محل اجرای پروژه:
همدان
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

در حال بروزرسانی…