image
image
image
image
image
image
image
کارفرما:
دکتر وحید امام بخش
محل اجرای پروژه:
یزد / رفسجان
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

در حال بروزرسانی…