کارفرما:
داروخانه شبانه روزی دکتر فلاح زاده
محل اجرای پروژه:
تهران
سال اجرای پروژه:
سال ۱۴۰۲
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه: