پروژه های ما

مراحل اجرای پروژه : بازدید از محل پروژه، اندازه گیری و رولوه، تهیه نقشه و پلان و دیتیل اجرا،
آنالیز مواد و مصالح و تهیه نقشه های مکانیکال و الکتریکال